Search for:

Adatkezelési tájékoztató


Bevezetés

Merétei Kft. fontosnak tartja a magánélet és a személyes adatok védelmét és nagy hangsúlyt fektet erre üzleti tevékenysége során. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint jár el.

Adatkezelő megnevezése:

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: MERÉTEI Építőanyagkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely, postacím: 8500. Pápa, Győri u 7.

Cégjegyzékszám: 19 09 503346

Képviselő: Merétey Sándor

Telefonszám: 06-89-314-222

e-mail cím: meretei@mereteituzep.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Alkalmazott jogszabályok

Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól (Grt.)

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvt.) stb.

A társaság által végzett adatkezelések:

Adatkezelés ajánlatkérés esetén

  1. A Társasághoz beérkezett ajánlatkérések során felmerülő személyes adatok kezelése.

  2. A személyes adatok köre: az ajánlatkérő neve, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, az ajánlatkérésben (üzenet szövegében) az érintett által esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.

  3. A személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulása.

  4. A személyes adatok címzettjei: a Társaság értékesítéssel megbízott munkavállalói.

  5. A személyes adatok tárolásának, ideje, helye: az ajánlatkérés gazdasági évének lezárásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig, a Társaság hálózatán, papír alapon elzárt szekrényben az értékesítési osztályon.


E-mailes kapcsolatfelvétel (megkeresés)

Ha Ön e-mailben felveszi a kapcsolatot munkatársunkkal, igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül választ adni kérdésére.

Adatkezelés célja

Tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás, katalógusigénylés és megküldése.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, telefonszám, kérés tartalma.

Érintett

E-mail küldője.

Adatkezelés időtartama

Adatait a cél megvalósulásáig, a hozzájárulás visszavonásáig, illetve maximum 1 évig tároljuk.​Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét végezve
gondoskodik az adatok biztonságáról, oly módon, hogy az Adatvédelmi tv. rendelkezései érvényre juthassanak
védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megváltoztatás ellen.

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezési lehetőségei az Adatkezelőnél
I.) tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről
II.) kérheti személyes adatainak megváltoztatását
III.) kérheti személyes adatainak törlését (kivétel ez alól a kötelező adatkezelés esete)Sütik, webjelzők

Az adatbiztonság miatt és a felhasználó-barátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunk előtt utoljára felkeresett weboldal adatait, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is.

Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk.

Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.

1. Sütik (cookiek)

Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.2. Webjelzők

A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.

A személyes adatok közlése

1. A törvények és hasonló kötelezettségek betartása

Az Ön személyes adatait a következő célból továbbíthatjuk:

(i) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása,

(ii) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése,

(iii) az Adatkezelő vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és

(iv) a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

2. Adattovábbítás harmadik felekhez

Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és meghatározott szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. fuvarozók). Az ilyen szolgáltatók számára, kizárólag az általunk adott megbízások teljesítése céljából megengedett az általunk összegyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása és továbbítása. Ez esetben az adatokat adatfeldolgozó részére adjuk át.

Adattovábbítás történik – többek között – az alábbi esetekben:

– Cégünknek hatósági ellenőrzés esetén (pl. NAV) az adott hatóság, illetve könyvvizsgálat elvégzésekor a könyvvizsgáló részére rendelkezésre bocsátja a kért adatokat, iratokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak.

– Cégünk jogérvényesítés (pl. felszólító levél, peres vagy egyéb eljárás) esetén átadja a szükséges személyes adatokat a megbízott ügyvédi iroda részére.

3. Jogok védelme

Ha okunk van azt feltételezni, hogy az Adatkezelő, a szállítók, az ügyfelek, vagy a harmadik felek jogai és tulajdonai sérültek vagy sérülhetnek, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk vagy átadhatjuk az ilyen jogok és/vagy tulajdonok megvédése érdekében. Ezenfelül fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják a jogszerűségnek a weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett jogok megvédése érdekében.

Eljárási szabályok

Az érintett jogait a postai címre küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő a kérelmet kivizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, zárolás, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk.

Jelen dokumentum (ideértve annak tartalmát, szerkezetét is) szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása (pl. másolás, feldolgozás, terjesztés) engedélyköteles.